Mô hình kim loại nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp

250,000

còn 3 hàng